Vyhlásenie o ochrane údajov

Veľmi sa tešíme z Vášho záujmu o našu spoločnosť. Ochrana údajov má pre vedenie spoločnosti Bohnenkamp AG veľký význam. Využívanie internetových stránok spoločnosti Bohnenkamp AG je možné aj bez akéhokoľvek zadania osobných údajov. Ak však chce dotknutá osoba prostredníctvom našej internetovej stránky využiť osobitné služby našej spoločnosti, môže byť nevyhnutné spracovanie osobných údajov. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a ak na takéto spracovanie neexistuje žiadny zákonný základ, získame na to spravidla súhlas dotknutej osoby. Spracovávanie osobných údajov, napríklad mena, adresy, emailovej adresy alebo telefónneho čísla dotknutej osoby, sa realizuje vždy v súlade s GDPR a v súlade s ustanoveniami na ochranu údajov platných v špecifickej krajine pobočky spoločnosti Bohnenkamp AG. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov chce naša spoločnosť informovať verejnosť o spôsobe, rozsahu a účelu nami získavaných, používaných a spracúvaných osobných údajov. Ďalej sú dotknuté osoby pomocou tohto vyhlásenia o ochrane údajov informované o právach, ktoré im prináležia. Spoločnosť Bohnenkamp AG ako prevádzkovateľ ochrany údajov presadil mnohé technické a organizačné opatrenia, na zabezpečenie úplnej ochrany osobných údajov spracovávaných cez našu internetovú stránku. Napriek tomu však prenosy údajov cez internet môžu spravidla vykazovať aj bezpečnostné trhliny, a tým nemôže byť zaručená absolútna ochrana. Z toho dôvodu má dotknutá osoba právo poskytnúť nám svoje osobné údaje alternatívnym spôsobom, napríklad telefonicky.

1. Vymedzenia pojmov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného nasledujúce pojmy:

a) osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) dotknutá osoba

Dotknutá osoba je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva.

c) spracovávanie

spracovávanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

d) obmedzenie spracovávania

Obmedzenie spracovávania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracovávanie v budúcnosti.

e) profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovávania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

f)  pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracovávanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracovávanie

Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracovávanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracovávania osobných údajov. V prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracovávania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

h) sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

i) príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

j) tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracovávaním osobných údajov.

k) súhlas

Súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

2. Meno a adresa prevádzkovateľa zodpovedného za spracovávanie

Prevádzkovateľom v zmysle GDPR, iného zákona na ochranu údajov platného v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení s charakterom ochrany údajov, je

Bohnenkamp s.r.o.
Dolna 2099
900 01 Modra
Slowakei
Tel.: 00421 33 6486 100
Fax: 00421 33 6486 111
E-Mail: info@bohnenkamp.sk
Website: www.bohnenkamp.sk

4. Cookies

Internetové stránky spoločnosti Bohnenkamp AG používajú súbory Cookies. Súbory Cookies sú textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá do počítačového systému.
Mnohé internetové stránky a servery používajú súbory Cookies. Mnoho súborov Cookies obsahuje tzv. Cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačné označenie súboru Cookies. Pozostáva z poradia znakov, pomocou ktorých internetové stránky a servery môžu byť priradené konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor Cookies uložený. Navštíveným internetovým stránkam a serverom to umožňuje rozlišovať individuálne prehliadače dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú súbory Cookies. Určitý internetový prehliadač môže byť pomocou jednoznačného Cookie-ID opätovne rozpoznaný a identifikovaný.
Použitím súborov Cookies môže spoločnosť Bohnenkamp AG používateľom tejto internetovej stránky ponúknuť používateľské služby, ktoré by bez použitia súborov Cookies nebolo možné.
Pomocou súboru Cookies môžu byť optimalizované informácie a ponuky na našej internetovej stránke v prospech používateľa. Súbory Cookies nám umožňujú, ako už bolo spomenuté, opätovne rozpoznať používateľov našej internetovej stránky. Účelom tohto opätovného rozpoznania je uľahčiť používateľom používanie našej internetovej stránky. Používateľ internetovej stránky, ktorá používa súbory Cookies, napríklad nemusí pri každej návšteve internetovej stránky opätovne zadávať prístupové a prihlasovacie údaje, pretože internetová stránka tieto prevezme zo súboru Cookies uloženého v systéme počítača používateľa. Ďalším príkladom je súbor Cookie v nákupnom košíku v internetovom obchode. Internetový obchod si pomocou súboru Cookies poznačí výrobky, ktoré zákazník uložil do virtuálneho nákupného košíka.
Dotknutá osoba môže použitie súborov Cookies našou internetovou stránkou kedykoľvek zabrániť pomocou príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača a tým pádom natrvalo odmietnuť používanie súborov Cookies. Okrem iného môžete nastavením internetového prehliadača alebo inými softvérovými programami kedykoľvek vymazať už uložené súbory Cookies. Umožňujú to všetky bežné internetové prehliadače. Ak dotknutá osoba deaktivuje používanie súborov Cookies v používanom internetovom prehliadači, nemusí za určitých okolností v plnom rozsahu môcť využívať všetky funkcie našej internetovej stránky.

5. Získavanie a zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Internetová stránka spoločnosti Bohnenkamp AG každým jej vyvolaním dotknutou osobou alebo automatizovaným systémom získava a zhromažďuje celý rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do tzv. Logfiles servera. Získavané a zaznamenávané môžu byť informácie o (1) použitom type a verzii prehliadača, (2) operačnom systéme, ktorý pristupujúci systém používa, (3) internetovej stránke, z ktorej sa pristupujúci systém dostal na našu internetovú stránku (takzvaný Referrer), (4) podstránkach, ktoré boli cez pristupujúci systém otvorené na našej internetovej stránke, (5) dátume a čase prístupu na internetovú stránku, (6) adrese internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľovi internetových služieb pristupujúceho systému a (8) ostatných podobných údajoch a informáciách, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útoku na naše informačno technologické systémy.
Pri využívaní týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzuje spoločnosť Bohnenkamp AG žiadnu súvislosť s konkrétnou osobou. Tieto informácie sa oveľa viac využívajú na to, aby (1) sme dodávali obsahy našej internetovej stránky správne, (2) sme optimalizovali obsahy našej internetovej stránky, ako aj reklamy pre ňu, (3) sme vedeli zabezpečiť trvalú funkčnosť našich informačno-technologických systémov a techniky našej internetovej stránky, ako aj (4) aby sme v prípade kybernetického útoku vedeli úradom činným v trestnom konaní poskytnúť nevyhnutné informácie potrebné pre vyšetrovanie. Tieto anonymne získané údaje a informácie sú preto spoločnosťou Bohnenkamp AG vyhodnocované štatisticky a s cieľom ďalej optimalizovať technické procesy a zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sme v konečnom dôsledku zabezpečili optimálnu úroveň ochrany pre osobnú údaje, ktoré spracúvame. Anonymné údaje serverových logfiles sú uložené oddelene od akýchkoľvek osobných údajov dotknutej osoby.

6. Registrácia na našej internetovej stránke

Dotknutá osoba má možnosť sa na internetovej stránke prevádzkovateľa zodpovedného za spracovávanie osobných údajov zaregistrovať, pričom uvádza aj osobné údaje. To, ktoré osobné údaje pritom sprostredkuje prevádzkovateľovi, vyplýva z príslušných zadávacích polí, ktoré sa použijú pri registrácii. Osobné údaje, ktoré dotknutá osoba zadá, sú získavané a uložené výlučne pre interné použitie prevádzkovateľom zodpovedným za spracovávanie a na vlastné účely. Prevádzkovateľ môže údaje previesť na jedného alebo viacerých subdodávateľov, spracovateľov, napríklad na balíkového prepravcu, ktorí následne použijú tieto osobné údaje tiež výhradne na interné využitie.
Registráciou na internetovej adrese prevádzkovateľa sa uloží aj IP-adresa zadaný poskytovateľom internetových služieb dotknutej osoby, dátum a čas registrácie. Uloženie týchto údajov sa realizuje na tom základe, že iba tak sa dá zabrániť zneužitiu našich služieb a tieto údaje v prípade potreby a nevyhnutnosti umožňujú objasniť spáchané trestné činy. Okrem toho je spracovávanie týchto údajov nevyhnutné pre zabezpečenie spracovávania prevádzkovateľom. Postúpenie týchto údajov tretej osobe sa spravidla nerealizuje, ak na to neexistuje žiadna zákonná povinnosť alebo ak postúpenie neslúži vyšetrovaniu objasnenia trestného činu.
Registrácia dotknutej osoby dobrovoľným poskytnutím osobných údajov súž slúži prevádzkovateľovi na to, aby dotknutej osobe poskytol obsahy alebo služby, ktoré môžu byť z povahy veci ponúknuté a poskytnuté iba registrovaným používateľom. Registrované osoby majú možnosť kedykoľvek zmeniť osobné údaje poskytnuté pri registrácii alebo ich dať vymazať.
Prevádzkovateľ poskytne každej dotknutej osobe kedykoľvek na vyžiadanie informácie o tom, ktoré osobné údaje sú o dotknutej osobe uložené. Okrem toho, prevádzkovateľ na želanie alebo na informáciu dotknutej osoby opraví alebo vymaže osobné údaje dotknutej osoby, ak tomu nebránia žiadne zákonné povinnosti uchovávania týchto údajov. V tejto súvislosti sa dotknutá osoba môže ako na kontaktnú osobu obrátiť na celý personál prevádzkovateľa.

7. Odber nášho Newslettera

Na internetovej stránke spoločnosti Bohnenkamp AG majú používatelia možnosť prihlásiť sa na odber Newslettera našej spoločnosti. To, aké osobné údaje sa pri objednaní Newslettera poskytnú prevádzkovateľovi, vyplýva z tam použitého zadávacieho poľa. Spoločnosť Bohnenkamp AG pomocou Newslettera informuje zákazníkov a obchodných partnerov v pravidelných časových intervaloch o ponukách spoločnosti. Newsletter našej spoločnosti môže dotknutá osoba spravidla odoberať iba vtedy, ak (1) má dotknutá osoba k dispozícii platnú emailovú adresu a (2) ak sa dotknutá osoba zaregistrovala na odber Newslettera. Na emailovú adresu, ktorú dotknutá osoba po prvý krát zadala pre zasielanie Newslettera, sa z právnych dôvodov zašle potvrdzujúci email v procese Double-Opt-In. Tento potvrdzujúci email slúži na kontrolu, či vlastník emailovej adresy ako dotknutá osoba autorizoval prijímanie Newslettera.
Pri prihlásení k odberu Newslettera ukladáme aj IP adresu dotknutej osoby zadanú poskytovateľom internetového pripojenia (ISP), ktorú v čase prihlásenia používal systém počítača, ako aj dátum a čas prihlásenia. Získavanie a zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné, aby sa v budúcnosti vedelo vysvetliť (prípadné) zneužitie emailovej adresy dotknutej budúcnosti a slúži preto na právnu istotu a zabezpečenie prevádzkovateľa zodpovedného za spracovávanie údajov.
Osobné údaje získane v rámci prihlásenia na odber Newslettera sa použijú výlučne na účely zasielania nášho Newslettera. Okrem toho môžu byť odberatelia Newslettera emailom informovaní, ak je to pre prevádzku služieb Newslettera alebo s ním spojenou registráciou nevyhnutné, ako by to mohlo byť v prípade zmien v ponuke Newslettera alebo zmien technických okolností. Postúpenie osobných údajov získaných v súvislosti s poskytovaním služieb Newslettera sa nerealizuje. Odber nášho Newslettera môže dotknutá osoba kedykoľvek vypovedať. Súhlas s uložením osobných údajov, ktorý dotknutá osoba udelila pre odber Newslettera, môže byť kedykoľvek odvolaný. Na účely odvolania súhlasu nájdete v každom Newsletteri príslušný odkaz. Okrem toho máte aj možnosť sa z odberu Newslettera kedykoľvek odhlásiť aj priamo na internetovej stránke prevádzkovateľa alebo to prevádzkovateľovi oznámiť iným spôsobom.

8. Newsletter-Tracking

Newslettery spoločnosti Bohnenkamp AG obsahujú takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrny grafický prvok, ktorý je umiestnený do takých emailov, ktoré sú odosielané vo formáte HTML, aby umožňovali znázornenie Log súboru a jeho analýzu. Tým sa dá realizovať statické vyhodnotenie úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Na základe umiestneného sledovacieho pixelu môže spoločnosť Bohnenkamp AG rozpoznať, či a kedy dotknutá osoba otvorila email a aké odkazy nachádzajúce sa v emaile dotknutá osoba otvorila.
Takéto osobné údaje zozbierané prostredníctvom sledovacích pixelov obsiahnutých v Newsletteroch prevádzkovateľ uchováva a vyhodnocuje s cieľom optimalizovať zasielanie Newslettera a ešte lepšie prispôsobiť obsah budúcich Newsletterov záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám. Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať tento osobitný súhlas zadaný pomocou procesu Double-Opt-In. Po odvolaní prevádzkovateľ tieto osobné údaje vymaže. Odhlásenie sa z odberu Newslettera pre spoločnosť Bohnenkamp AG automaticky znamená odvolanie súhlasu.

9. Možnosti kontaktu cez internetovú stránku

Internetová stránka spoločnosti Bohnenkamp AG obsahuje na základe zákonných predpisov aj údaje, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou a ktoré umožňujú aj bezprostrednú komunikáciu s našou spoločnosťou, čo zahŕňa rovnako aj všeobecnú adresu takzvanej elektronickej pošty (emailová adresa). Ak dotknutá osoba prostredníctvom emailu alebo kontaktného formulára kontaktuje prevádzkovateľa, automaticky sa uložia sprostredkované osobné údaje dotknutej osoby. Takéto osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté na dobrovoľnej báze poskytovateľovi, sa uložia na účely spracovávania alebo kontaktu s dotknutou osobou. Tieto osobné údaje sa neposkytujú ani nesprostredkujú tretím stranám.

10. Rutinné vymazanie a zablokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a ukladá osobné údaje dotknutej osoby iba na obdobie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie a dosiahnutie účelu ukladania alebo ak ti vyžadujú Európske smernice a normy ale iní zákonodarcovia v zákonoch alebo predpisoch, ktorým prevádzkovateľ podlieha. V prípade, že odpadne účel spracovávania alebo ak sa skončí predpísaná alebo predpokladaná platnosť niektorej z Európskych smerníc a noriem alebo iných zákonov, vymažú alebo zablokujú sa osobné údaje rutinným spôsobom a v súlade so zákonnými predpismi.

11. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má Európskymi smernicami a regulátormi poskytnuté a zaručené právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje dotknutej osoby. Ak chce dotknutá osoba uplatniť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

b) Právo na informácie

Každá osoba dotknutá spracovávaním osobných údajov má na základe Európskych smerníc a zákonov zaručené právo, kedykoľvek požadovať od prevádzkovateľa bezplatnú informáciu o osobných údajoch uložených o svojej osobe, a dostať aj kópiu tejto informácie. Európske smernice a nariadenia okrem toho dotknutej osobe poskytnú informácie o týchto informáciách:

 • účely spracovávania
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené alebo ktorým ešte len budú sprístupnené, predovšetkým v prípade príjemcov z tretích krajín alebo medzinárodných organizácií
 • ak je to možné, plánovaná dĺžka trvania, po ktorú sa osobné údaje ukladajú alebo, ak to nie je možné, kritériá na stanovenie tejto doby
 • existencia práva na opravu alebo zmazanie dotknutých osobných údajov alebo na obmedzenie spracovávania prevádzkovateľom alebo právo na podanie odporu voči tomuto spracúvaniu
 • existencia práva na sťažnosť voči dozornému orgánu
 • ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby: Všetky dostupné informácie o pôvode údajov
 • existencia automatizovaného procesu rozhodovania, vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a – minimálne v týchto prípadoch – významné informácie o použitej logike, ako aj dosahu a zamýšľaných vplyvov takéhoto spracovávania na dotknutú osobu

Okrem toho má dotknutá osoba právo na informácie o tom, či sa osobné údaje sprostredkovali do tretieho štátu alebo do medzinárodnej organizácie. Ak je to tak, patrí dotknutej osobe právo vyžiadať si informáciu o existencii primeraných záruk v súvislosti s týmto sprostredkovaním.
Ak by si dotknutá osoba chcela uplatiť toto právo, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

c) Právo na opravu

Každá osoba dotknutá spracovávaním údajov má Európskymi smernicami a normami zaručené právo požadovať bezodkladnú opravu dotknutých nesprávnych osobných údajov. Okrem toho má dotknutá osoba právo po zohľadnení účelu spracovávania požadovať doplnenie nekompletných osobných údajov – a to aj prostredníctvom doplňujúceho vyhlásenia.
Ak by si dotknutá osoba chcela uplatiť toto právo, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

d) Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

Každá osoba dotknutá spracovávaním údajov má Európskymi smernicami a normami zaručené právo požadovať od prevádzkovateľa, aby osobné údaje dotknutej osoby bezodkladne vymazal, ak nastanú nasledujúce dôvody a ak spracovávanie nie je viac potrebné:

 • Osobné údaje boli zozbierané na také účely alebo boli spracúvané iným spôsobom, na ktoré neboli viac potrebné.
 • Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, o ktorý sa spracovávanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR opiera a na spracovávanie chýba iný právny základ.
 • Dotknutá osoba podá podľa čl. 21 ods. 1 GDPR odpor voči spracúvaniu a neexistujú žiadne prednostné oprávnené záujmy pre spracovávanie alebo dotknutá osoba podá podľa čl. 21 ods. 2 GDPR odpor voči spracúvaniu.
 • Osobné údaje boli spracúvané protiprávne.
 • Vymazanie osobných údajov je potrebné pre splnenie zákonných povinností podľa komunitárneho práva Európskej únie alebo podľa práva členských štátov, ktorým prevádzkovateľ podlieha.
 • Osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

Ak nastane nejaký z hore uvedených dôvodov a ak by dotknutá osoba chcela dať vymazať osobné údaje, ktoré sú v spoločnosti Bohnenkamp AG uložené, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti Bohnenkamp AG bude poverený bezodkladne splniť žiadosť o vymazanie.
Ak spoločnosť Bohnenkamp AG zverejní osobné údaje a ak je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ podľa čl. 17 ods. 1 GDPR povinná osobné údaje vymazať, príjme spoločnosť Bohnenkamp AG po zohľadnení dostupných technológií a nákladov na implementáciu primerané opatrenia, aj technického charakteru, aby informovala ostatné subjekty zodpovedné za spracovávanie údajov, ktoré spracúvajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba požaduje od týchto ostatných prevádzkovateľov vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo ich kópie alebo replikácie týchto osobných údajov, pokiaľ ich spracovanie nie je potrebné. Zamestnanec spoločnosti Bohnenkamp AG v jednotlivom prípade nariadi nevyhnutné úkony.

e) Právo na obmedzenie spracovávania

Každá osoba dotknutá spracovávaním údajov má Európskymi smernicami a normami zaručené právo požadovať od prevádzkovateľa, aby obmedzil spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby, ak je daný jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a síce po dobu, ktorá prevádzkovateľovi umožní skontrolovať správnosť osobných údajov.
 • spracovávanie je protiprávne, dotknutá osoba odmietla vymazanie osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie využívania osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ viac nepotrebuje osobné údaje na účely spracovávania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba podala odpor voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a ešte nie je jasné, či prevládajú oprávnené dôvody prevádzkovateľa voči dôvodom a záujmom dotknutej osoby.

Ak nastane jeden z hore uvedených predpokladov a ak by dotknutá osoba chcela vyžadovať obmedzenie spracovávania osobných údajov, ktoré sú v spoločnosti Bohnenkamp AG uložené, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti Bohnenkamp AG zariadi obmedzenie spracovávania.

f) Právo na prenositeľnosť údajov

Každá osoba dotknutá spracovávaním údajov má Európskymi smernicami a normami zaručené právo dostať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho má právo tieto informácie poskytnúť inému prevádzkovateľovi bez toho, aby bola pôvodným prevádzkovateľom akokoľvek obmedzované, ak sa to týka spracovávania na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR a ak sa spracovávanie realizuje pomocou automatizovaného procesu, ak spracovávanie nie je potrebné pre uskutočnenie úloh vo verejnom záujme alebo ak sa neuskutočňuje pri výkone verejnej moci.
Okrem toho má dotknutá osoba pri uplatnení svojho práva na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 ods. 1 GDPR právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné a za predpokladu, že to nebude mať vplyv na práva a slobody ostatných ľudí.
Ak by si dotknutá osoba chcela uplatiť toto právo, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca spoločnosti Bohnenkamp AG.

g) Právo na odpor

 

Každá osoba dotknutá spracovávaním údajov má Európskymi smernicami a normami zaručené právo, z dôvodov vyplývajúcich z jej osobitej situácie, kedykoľvek podať odpor proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré sa realizuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR. Platí to aj pre profilovanie opierajúce sa o tieto ustanovenia.
Spoločnosť Bohnenkamp AH v prípade podania odporu viac nespracúva osobné údaje, okrem prípadov, ak vieme dokázať nevyhnutné ochrany hodné dôvody pre spracovávanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak spracovávanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
Ak spoločnosť Bohnenkamp AG spracúva osobné údaje na prevádzkovanie priamej reklamy, má dotknutá osoba právo kedykoľvek podať odpor proti spracúvaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, ak je v spojení s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba voči spoločnosti Bohnenkamp AG podá odpor voči spracúvaniu údajov na účely priamej reklamy, nebude spoločnosť Bohnenkamp AG tieto osobné údaje viac spracúvať na tieto účely. Okrem toho má dotknutá osoba právo, z dôvodov vyplývajúcich z jej mimoriadnej situácie, namietať proti dotknutému spracúvaniu.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google môžete nájsť a vyvolať na odkaze https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics sú podrobnejšie vysvetlené na tomto odkaze https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Sociálne médiá

Z času na čas máte na sociálnych sieťach možnosť zúčastniť sa súťaže o výhry. Takto sprostredkované osobné údaje používame výlučne na to, aby sme informovali výhercov o ich výhre a zaslali ju poštou. Osobné údaje sa vymažú po 14 dňoch.
Prosím, berte na vedomie, že nemáme žiadny vplyv na rozsah, druh a účel spracovávania údajov, ktoré spracovávajú platformy sociálnych médií. Bližšie informácie nájdete v smerniciach ochrany údajov na príslušnej stránke.

 

15. Právny základ spracovávania

Čl. 6 I písm. a GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre procesy spracovávania údajov, pri ktorých si musíme vyžiadať súhlas pre príslušný účel spracovávania. Ak je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie a realizáciu zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, ako je to napríklad pri takých procesoch spracovávania, ktoré sú nevyhnutné pre dodanie tovarov alebo poskytnutí iných plnení a služieb alebo protiplnenia, opiera sa spracovávanie o čl. 6 I písm. b GDPR. To isté platí pre procesy spracovávania, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu predbežných zmluvných a predzmluvných opatrení, napríklad v prípadoch dopytov a ponúk našich produktov alebo služieb. Ak naša spoločnosť podlieha zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovávanie osobných údajov, ako je napríklad splnenie daňových povinností, spracovávanie je založené na čl. 6 I písm c. GDPR. V ojedinelých prípadoch by mohlo byť spracovávanie osobných údajov nevyhnutné z dôvodu ochrany dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Bolo by to napríklad v tom prípade, ak by sa nejaký návštevník zranil v našej prevádzke a musel by nám v tejto súvislosti poskytnúť svoje meno, uviesť vek, údaje o jeho zdravotnej poisťovni alebo iné životne dôležité údaje, aby sme ich následne odovzdali lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by sa spracovávanie opieralo o čl. 6 I písm. d GDPR. Procesy spracovávania sa môžu ešte opierať aj o čl. 6 I písm. f GDPR. Procesy spracovávania, na ktoré sa nevzťahuje žiaden z vyššie uvedených právnych základov, sú založené na tomto právnom základe, ak je spracovávanie potrebné na ochranu legitímneho záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, pokiaľ neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto procesy spracovávania sú nám povolené najmä preto, že ich osobitne uviedol európsky zákonodarca. V tejto súvislosti zastával názor, že legitímny záujem je možné predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (odôvodnenie č. 47 vety 2 GDPR).

16. Legitímne záujmy na spracovávaní, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Ak sa spracovávanie osobných údajov opiera o článok 6 I písm. f GDPR, je naším oprávneným záujmom realizácia našej obchodnej činnosti v prospech všeobecného blaha všetkých našich zamestnancov a našich spoločníkov.

17. Dĺžka, počas ktorej sú osobné údaje uložené

Kritériom pre dĺžku uloženia osobných údajov je príslušná zákona lehota na povinné uchovávanie. Po uplynutí tejto lehoty sa príslušné údaje rutinne vymažú, ak viac nie sú potrebné na splnenie zmluvy alebo začiatok zmluvy.

18. Právne alebo zmluvné predpisy o poskytovaní osobných údajov; potreba uzatvorenia zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné následky neposkytnutia

Objasňujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napr. daňovými predpismi) alebo môžu tiež vyplývať zo zmluvných predpisov (napr. informácií o zmluvnej strane). Niekedy môže byť pre uzavrenie zmluvy potrebné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba môže byť napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s našou spoločnosťou uzatvára zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by mohlo mať za následok, že by sa zmluva s dotknutou osobou nedala uzatvoriť. Pred poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou sa dotknutá osoba musí obrátiť na nášho zamestnanca. Náš zamestnanec vás v jednotlivom prípade môže informovať o tom, či je poskytnutie osobných údajov predpísané na základe zákona alebo zmluvy alebo či je to pre uzatvorenie zmluvy nevyhnutné, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké následky by mohlo mať ich neposkytnutie.

19. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Cookies